IV Sesja Rady Miejskiej w Skaryszewie – videorelacja

 

Sesja Rady Miejskiej w Skaryszewie – z dnia 26 stycznia 2015 r.

Obecnych na posiedzeniu 15 radnych oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Obradom przewodniczył – Pan Jan Jeżmański – Przewodniczący Rady Miejskiej

w Skaryszewie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
 5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
 6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

 8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

 9. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem.

 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej i możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu.

 11. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej i wniosków Radnych.

 12. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.

 13. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

 14. Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej.

 15. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.

 16. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew do złożenia oferty w sprawie nabycia na własność Gminy Skaryszew w trybie bezprzetargowym działki Nr 3813/6 o pow.179m2, położonej w miejscowości Skaryszew przy ulicy Młynarskiej.

 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych gminy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat.

 18. Uchwała w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Skaryszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2014 do budżetu Gminy w Skaryszewie.

 19. Uchwała w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2015r.

 20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Skaryszewie oraz ustalenia ich zakresu działalności i składów osobowych.

 21. Interpelacje i zapytania radnych.

 22. Sprawy różne.

 23. Zamknięcie IV sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie.  

 

Relacja VIDEO – z racji długości podzielona została na 3 części – zapraszamy do lektury

 

cz 1

cz 2

cz 3